A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phê duyệt Đề án xây dựng huyện Chợ Đồn đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

Ngày 05/3/2024, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 313/QĐ-UBND phê duyệt Đề án xây dựng huyện Chợ Đồn đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Phấn đấu đến năm 2025, huyện Chợ Đồn có 100% xã đạt chuẩn NTM.

Mục tiêu tổng quát của Đề án là xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới dựa trên nền tảng các giá trị văn hóa truyền thống của quê hương, có kết cấu hạ tầng phù hợp với quy hoạch không gian làng, xã, quy hoạch kinh tế - xã hội của ngành và địa phương; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc; đảm bảo về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường sinh thái… nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, rút ngắn khoảng cách giàu nghèo giữa các xã; nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, kết nối vùng miền về cả hạ tầng kinh tế - xã hội và phát triển sản xuất, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, xây dựng huyện Chợ Đồn trở thành trung tâm kinh tế văn hóa của tỉnh Bắc Kạn.

Theo đó, phấn đấu đến năm 2025 huyện có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, có 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và xây dựng thị trấn Bằng Lũng đạt chuẩn đô thị văn minh theo quy định tại Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18 tháng 02 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ; phấn đấu đến năm 2030, huyện hoàn thành đạt chuẩn 09 tiêu chí trong Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới ban hành kèm theo Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Tổng nhu cầu vốn để thực hiện Đề án xây dựng huyện Chợ Đồn đạt chuẩn nông thôn mới là 792.077,32 triệu đồng.

Tại quyết định, Uỷ ban nhân dân tỉnh giao UBND huyện Chợ Đồn căn cứ Đề án được phê duyệt, xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức thực hiện; giao các Sở, ban, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao phụ trách các tiêu chí nông thôn mới hỗ trợ huyện Chợ Đồn thực hiện Đề án; tham mưu cho UBND tỉnh các nội dung theo thẩm quyền, quy định đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ của Đề án đúng tiến độ./.

Tác giả: Ánh Nguyệt - Phòng Nông nghiệp và PTNT


Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật