Nghị quyết kỳ họp thứ 10 (kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân huyện Chợ Đồn khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
1. Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 28 tháng 9 năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện Chợ Đồn về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương (Lần 5). (Tải về)2. Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 28 ...
Tài liệu Họp thành viên UBND huyện
– Tài liệu phục vụ cuộc họp thành viên UBND huyện. (Tải về dưới đây)Tài liệu KH-HT: QĐ 3841; 1. Báo cáo thẩm định;2121-PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ ĐIỀU CHỈNH NĂM 2020_signed;BIÊN BẢN LẤY Ý KIẾN NHIỆM VỤ ĐIỀU CHỈNH QH TT;DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT;Tờ trình đề nghị ...

Tin nổi bật Tin nổi bật