A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chợ Đồn: Nỗ lực và quyết liệt trong xây dựng Nông thôn mới

Thực hiện Quyết định số 587/QĐ-TTg ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025 ”;  trên cơ sở các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bắc Kạn, UBND huyện Chợ Đồn đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn làm tiền đề, định hướng quan trọng để các địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới năm 2024 và giai đoạn 2021-2025.

 Điện lưới xã Nam Cường tiếp tục được quan tâm đầu tư, giúp người dân nâng cao đời sống văn hóa, dân trí, đóng góp vào việc hoàn thành các tiêu chí về đích nông thôn mới của địa phương.

Nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của c hệ thống chính trị và toàn xã hội, tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức và Nhân dân tham gia thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, thực hiện thắng lợi Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện năm 2024. Ủy ban nhân dân huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt ngay từ đầu năm, yêu cầu các cơ quan, ban ngành đoàn thể cấp huyện, UBND các xã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, lồng ghép có hiệu quả các nguồn lực thực hiện nông thôn mới trên cùng một địa bàn, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện Chương trình xây dựng NTM trong năm 2024.

Mục tiêu: Bình quân số tiêu chí đạt chuẩn của toàn huyện là 15,5 tiêu chí; phấn đấu có thêm 01 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là xã Yên Thượng, phấn đấu có thêm 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới gồm 01 xã chuyển tiếp năm 2023 là xã Nam Cường 04 xã phấn đấu đạt trong năm 2024, gồm các xã Yên Phong, Yên Mỹ, Tân Lập, Bằng Phúc, các xã còn lại hoàn thành ít nhất từ 1 tiêu chí xã nông thôn mới trở lên, tiến tới xây dựng Huyện nông thôn mới, phấn đấu hoàn thành thêm ít nhất 01 tiêu chí thuộc Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới.

UBND huyện đã có kế hoạch cụ thể chỉ đạo đối với 03 xã nông thôn mới nâng cao (xã Đồng Thắng, xã Nghĩa Tá, xã Yên Thượng) và các xã xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2024. Yêu cầu các xã rà soát lại chất lượng của từng tiêu chí để xây dựng kế hoạch, lộ trình chi tiết các khối lượng công việc cần làm và phân giao cụ thể phần việc của xã, phần việc của thôn, phân công cán bộ phụ trách theo dõi, đôn đốc tiến độ hoàn thành. Tuyên truyền vận động người dân nâng cao ý thức chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật, quy định của Nhà nước để hoàn thành các tiêu chí, nâng cao chất lượng các hoạt động kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh. Đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, huyện chỉ đạo UBND các xã rà soát, đánh giá mức độ đạt của tiêu chí và xây dựng kế hoạch, giải pháp để duy trì, nâng cao mức độ đạt chuẩn của các tiêu chí.

Ông Đặng Đình Phong, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Ngay từ đầu năm, UBND huyện đã quyết liệt trong chỉ đạo, hướng dẫn các xã chủ động lồng ghép, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn ngân sách nhà nước, ưu tiên cho các tiêu chí chưa đạt chuẩn, tăng cường huy động nguồn lực xã hội hoá để thực hiện hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới; tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất, thực hiện các dự án phát triển sản xuất đặc biệt là dự án liên kết theo chuỗi giá trị, thực hiện tốt Chương trình OCOP để hoàn thành các tiêu chí về thu nhập, giảm hộ nghèo, tổ chức sản xuất; Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị chuyên môn cấp huyện để được hướng dẫn rà soát mức độ đạt của các chỉ tiêu, tiêu chí để xác định chính xác nhu cầu vốn, xây dựng lộ trình thực hiện và đề ra giải pháp phù hợp, đồng thời chuẩn bị, hoàn thiện các tài liệu chứng minh đạt tiêu chí ngay từ đầu năm. Từng địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể, trong đó nêu rõ các tiêu chí phấn đấu đạt chuẩn, giải pháp thực hiện và phân giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ phận chuyên môn, đối với các tiêu chí cần ít kinh phí và các tiêu chí sắp hoàn thành thì cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để tạo bước chuyển biến mạnh mẽ làm tiền đề động lực cho các năm tiếp theo.

 Làm  đường thôn Bản Lồm, xã Nam Cường.

Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện, các cơ quan ban ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn đang tăng cường công tác tuyên truyền, tổ chức triển khai thực hiện để duy trì phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn huyện, xây dựng kế hoạch tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới để có giải pháp thực hiện xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao năm 2024 và giai đoạn 2021-2025.

Tính đến hết năm 2023, huyện Chợ Đồn đã có 10 xã/19 xã đạt chuẩn nông thôn mới, có 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

 

Tác giả: Hà Tuyết


Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật