Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Đồn - tỉnh Bắc Kạn

Tài liệu kỳ họp thứ 15 HĐND huyện khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

( Cập nhật lúc: 10/12/2020  )

NỘI DUNG TRÌNH KỲ HỌP

- Dự kiến Chương trình kỳ họp thứ 15 HĐND huyện khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (Tải về)

I. Các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết của UBND huyện

1. Các báo cáo

1.1. Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 2020; nhiệm vụ năm 2021. (Tải về)

1.2. Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN năm 2020; nhiệm vụ giải pháp chủ yếu năm 2021. (Tải về)

1.3. Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách địa phương năm 2020; phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021. (Tải về)

1.4. Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020; nhiệm vụ năm 2021. (Tải về)

1.5. Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2020. (Tải về)

1.6. Báo cáo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020; nhiệm vụ năm 2021.

1.7. Báo cáo về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2020; nhiệm vụ chủ yếu năm 2021. (Tải về)

1.8. Báo cáo kết quả trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường lệ tháng 12 năm 2020 HĐND huyện khóa XIX.

1.9. Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 14 HĐND huyện khóa XIX. (Tải về)

 2. Các tờ trình, dự thảo nghị quyết của UBND huyện

2.1. Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo QP-AN năm 2021. (Tải về)

2.2. Tờ trình, dự thảo nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2021. (Tải về)

2.3. Tờ trình, dự thảo nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của HĐND huyện về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 (nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương). (Tải về)

2.4.Tờ trình, dự thảo nghị quyết về Đề án khuyến khích hỗ trợ phát triển nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện giai đoạn 2020-2025.

2.5. Tờ trình, dự thảo nghị quyết về phân loại đơn vị hành chính cấp huyện. (Tải về)

2.6. Tờ trình, dự thảo nghị quyết về mô hình cải tạo, phát triển cây mận đường tại xã Bản Thi huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn.

2.7.  Tờ trình, dự thảo nghị quyết miễn nhiệm Uỷ viên UBND huyện khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (Tải về)

2.8.  Tờ trình, dự thảo nghị quyết bầu bố sung chức danh Uỷ viên UBND huyện khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (Tải về)

II. Báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết của Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện

1. Báo cáo của Thường trực HĐND huyện

1.1. Báo cáo hoạt động HĐND huyện năm 2020; nhiệm vụ năm 2021. (Tải về)

1.2. Báo cáo kết quả giám sát của Thường trực HĐND huyện về việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 14 HĐND huyện.

1.3. Báo cáo của Thường trực HĐND huyện về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 15 HĐND huyện khoá XIX. (Tải về)

2. Tờ trình, dự thảo nghị quyết của Thường trực HĐND huyện

2.1. Tờ trình, dự thảo nghị quyết của Thường trực HĐND huyện về tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021.

 2.2. Tờ trình ban hành Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề năm 2021 về việc thực hiện phương án chuyển đổi đất ruộng và đất trồng cây hàng năm khác sang trồng cây có giá trị kinh tế cao, giai đoan 2018 - 2020.

 2.3. Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về hoạt động chủ yếu của HĐND huyện năm 2021.

3. Báo cáo của các Ban HĐND huyện

3.1. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020; nhiệm vụ năm 2021.

- Ban Pháp chế. (Tải về)

- Ban Kinh tế - Xã hội. (Tải về)

3.2. Các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện:

- Ban Pháp chế. 

- Ban Kinh tế.

III. Báo cáo, dự thảo nghị quyết của các cơ quan tư pháp

1. Các báo cáo

1.1. Báo cáo của Toà án nhân dân huyện về kết quả công tác năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021. (Tải về)

1.2. Báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân huyện về kết quả công tác năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021. (Tải về)

1.3. Báo cáo của Chi cục Thi hành án dân sự huyện về công tác năm 2020, nhiệm vụ năm 2021.(Tải về)

2. Dự thảo nghị quyết

Dự thảo Nghị quyết về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác của Viện Kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân và công tác thi hành án năm 2021. (Tải về)

IV. Thông báo của Uỷ ban MTTQVN huyện

Thông báo của Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện về tham gia xây dựng chính quyền và các kiến nghị đối với HĐND, UBND huyện. (Tải về)

V. Các nghị quyết dự kiến thông qua tại kỳ họp

1. Nghị quyết về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN huyện năm 2021.

2. Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2021.

3. Nghị quyết về hoạt động chủ yếu của HĐND huyện năm 2021.

4. Nghị quyết về tổ chức các kỳ họp thường lệ HĐND huyện năm 2021.

5. Nghị quyết về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác của Viện Kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân và công tác thi hành án năm 2021.

6. Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND huyện năm 2020 về việc thực hiện phương án chuyển đổi đất ruộng và đất trồng cây hàng năm khác sang trồng cây có giá trị kinh tế cao, giai đoan 2018 – 2020

7. Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của HĐND huyện về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 (nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương).

8. Nghị quyết về Đề án khuyến khích hỗ trợ phát triển nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện giai đoạn 2020-2025.

9. Nghị quyết về phân loại đơn vị hành chính cấp huyện.

10. Nghị quyết về mô hình cải tạo, phát triển cây mận đường tại xã Bản Thi huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn.

11. Nghị quyết về xác nhận kết quả bầu Ủy viên UBND huyện khóa XIX.

Tác giả:  i:0#.f|admembershipprovider|tuyenhv.cd
Nguồn: 
Sign In