Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Đồn - tỉnh Bắc Kạn

Nghị quyết kỳ họp thứ 15 - Hội đồng nhân dân huyện Chợ Đồn, nhiệm kỳ 2016 - 2021

( Cập nhật lúc: 24/12/2020  )

1. Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân huyện Chợ Đồn về điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 10/10/2019 về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 (Nguồn vốn cân đổi ngân sách địa phương). (Tải về)  

2. Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân huyện Chợ Đồn về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2021. (Tải về

3. Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân huyện Chợ Đồn về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác của Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và công tác Thi hành án năm 2021. (Tải về)  

4. Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân huyện Chợ Đồn về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2021. (Tải về)

5. Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân huyện Chợ Đồn về hoạt động chủ yếu của Hội đồng nhân dân huyện năm 2021. (Tải về)  

6. Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân huyện Chợ Đồn về việc miễn nhiệm Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Chợ Đồn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (Tải về)  

7. Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân huyện Chợ Đồn về việc tổ chức các kỳ họp trong năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (Tải về)  

8. Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân huyện Chợ Đồn về việc thông qua kết quả chấm điểm phân loại đon vị hành chính cấp huyện. (Tải về)

9. Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân huyện Chợ Đồn về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh ủy viên ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (Tải về)

10. Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân huyện Chợ Đồn về thành lập Đoàn giám sát chuyền đề năm 2021 về việc thực hiện phương án chuyển đổi đất ruộng và đất trồng cây hàng năm khác sang trồng cây có giá tr| kinh tế cao, giai đoạn 2018 - 2020. (Tải về)  

 

 

 

Tác giả:  i:0#.f|admembershipprovider|tuyenhv.cd
Nguồn: 
Sign In