Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Đồn - tỉnh Bắc Kạn

Văn phòng HĐND - UBND huyện Chợ Đồn

( Cập nhật lúc: 19/12/2012  )

I. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG  

 

1. Văn phòng HĐND và UBND huyện Chợ Đồn là cơ quan chuyên môn tham mưu tổng hợp cho UBND huyện Chợ Đồn về hoạt động của UBND; tham mưu, giúp UBND huyện về công tác dân tộc; tham mưu cho Chủ tịch UBND về chỉ đạo, điều hành UBND huyện; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện, UBND huyện và các cơ quan Nhà nước ở địa phương; đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân, UBND huyện Chợ Đồn.

 2. Văn phòng là cơ quan giúp việc cho Thường trực HĐND và UBND huyện; tham mưu tổng hợp, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành các mặt công tác của Thường trực HĐND và UBND huyện đảm bảo tính thống nhất, liên tục, có hiệu lực và hiệu quả;

3. Văn phòng HĐND và UBND huyện có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.

 

II. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN:

 

1. Xây dựng các chương trình làm việc, kế hoạch công tác tháng, quý, sáu tháng và cả năm của HĐND, Thường trực HĐND, UBND huyện. Giúp Thường trực HĐND, UBND huyện tổ chức theo dõi, đôn đốc các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, HĐND và UBND các xã, thị trấn thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác sau khi được ban hành.

2. Giúp HĐND, Thường trực HĐND và UBND huyện theo dõi, đôn đốc các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, Thường trực HĐND, UBND các xã, thị trấn trong việc triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của HĐND huyện, UBND huyện và trong việc chuẩn bị các báo cáo, đề án; tham gia ý kiến về nội dung trong quá trình soạn thảo các đề án để HĐND, Thường trực HĐND, UBND huyện xem xét, quyết định.

3. Bảo đảm việc thu thập, cung cấp thông tin, xử lý thông tin thường xuyên, kịp thời, chính xác, phục vụ cho công tác của HĐND và UBND, Thường trực HĐND và chỉ đạo điều hành của UBND huyện. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo  định kỳ, đột xuất được giao theo quy định của pháp luật.

4. Giúp Thường trực HĐND, UBND huyện tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân trong phạm vi quản lý của Văn phòng.

5. Phối hợp với các cơ quan chức năng phổ biến và tập huấn triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật đến các phòng ban, UBND các xã, thị trấn và theo dõi, đôn đốc thực hiện những văn bản quy phạm pháp luật đó.

6. Phối hợp với các đơn vị liên quan để chuẩn bị nội dung và phục vụ các kỳ họp HĐND, các phiên họp UBND huyện; các cuộc họp và làm việc của Thường trực HĐND, UBND huyện với các cơ quan, đơn vị, tổ chức và công dân; bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật, hậu cần cho các hoạt động của HĐND và UBND huyện.

7. Quản lý thống nhất việc ban hành văn bản của Thường trực HĐND, UBND huyện đảm bảo đúng chủ trương, đường lối của Đảng và các quy định của pháp luật.

Tổ chức, quản lý công tác văn thư, lưu trữ, hành chính của Thường trực HĐND, UBND huyện; hướng dẫn và kiểm tra các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, HĐND và UBND các xã, thị trấn về nghiệp vụ hành chính thống nhất trong toàn huyện theo quy định của pháp luật.

8. Trực tiếp tham mưu cho Thường trực HĐND, UBND huyện giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác dân tộc trên địa bàn huyện.

9. Quản lý tổ chức, đội ngũ cán bộ, công chức, kinh phí, tài sản, vật tư, hàng hóa được giao theo đúng quy định của Nhà nước.

10. Thực hiện những nhiệm vụ và lĩnh vực công tác khác được Thường trực HĐND và UBND huyện giao.

 

III. DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ Email

1

Đặng Đình Phong

Chánh văn phòng

0281.3882.215

phongdd.cd@backan.gov.vn

2

Phan Thị Tuyên

Phó Chánh văn phòng

0281.3882.829

phantuyenubnd@gmail.com

3

Lưu Ngọc Chín

Phó Chánh văn phòng

0281.3882.264

chincdbk@gmail.com

4

Hoàng Thị Thanh Thảo

Kế toán

0281.3882.908

 

5

Trần Thị Miên

Chuyên viên

0281.3882.365

 

6

Ma Thị Oanh

Chuyên viên

0281.3882.365

oanhbackan@gmail.com

7

Hà Văn Tuyên

Chuyên viên

0974.950.936

tuyenhv.cd@backan.gov.vn

8

Hà Thị Kiều

Văn thư

0281.3882.127

Kieuht.cd@backan.gov.vn

9

Phạm Ngọc Thái

Lái xe

0912.455.095

 

10

Đỗ Văn Duyên

Lái xe

0912.883257

 

11

Triệu Đức Lượng

Lái xe

0912.748.919

 

12

Đỗ Việt Cường

Bảo vệ

01672.751.939

 

13

Ma Thị Đào

Tạp vụ

0989.772.118

 

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Văn phòng HĐND - UBND huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Địa chỉ: Tổ 6A, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại: 02813.882.215 – 02813.882.264

Hòm thư điện tử: vanphong.cd@backan.gov.vn

Tác giả: 
Nguồn: 

Tin bài mới:


Sign In