Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Đồn - tỉnh Bắc Kạn

Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Chợ Đồn

( Cập nhật lúc: 19/12/2012  )

I. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG


Đài Phát thanh - Truyền hình huyện Chợ Đồn là đơn vị trực thuộc UBND huyện Chợ Đồn, thực hiện chức năng là cơ quan tuyên truyền của Đảng bộ, chính quyền huyện.

Đài Phát thanh - Truyền hình huyện Chợ Đồn chịu sự quản lý trực tiếp của UBND huyện Chợ Đồn, quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật của Đài Phát thanh & Truyền hình tỉnh Bắc Kạn.


II. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN


Nhiệm vụ, quyền hạn của Đài Phát thanh - Truyền hình huyện Chợ Đồn căn cứ theo Thông tư liên tịch số 17/2010/TTLT-BTTTT-BNV )

1. Sản xuất và phát sóng các chương trình truyền thanh bằng tiếng Việt và bằng các tiếng dân tộc trên hệ thống loa truyền thanh, thiết bị phát sóng phát thanh được trang bị nhằm tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tập trung vào sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương, các hoạt động tại cơ sở, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, kinh tế, văn hóa, xã hội, công tác an ninh trật tự, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến tới nhân dân theo quy định của pháp luật.

2. Tiếp sóng và phát sóng các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình cấp tỉnh phục vụ nhu cầu tiếp nhận thông tin của nhân dân theo quy định của pháp luật.

3. Trực tiếp quản lý hệ thống kỹ thuật chuyên ngành để thực hiện việc tiếp sóng, phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình theo quy định của pháp luật.

4. Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình cấp tỉnh sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình cấp tỉnh.

5. Quản lý, vận hành các đài phát lại truyền hình, đài phát sóng phát thanh trên địa bàn theo sự phân công. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật đối với Đài Truyền thanh xã, phường, thị trấn trên địa bàn.

6. Quản lý, sử dụng lao động, tài sản, ngân sách và nguồn thu từ dịch vụ; thực hiện chính sách đối với viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

7. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên. Tham gia các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ do cơ quan cấp trên tổ chức. Tổ chức hoạt động thi đua khen thưởng theo quy định của pháp luật.

8. Tham gia ý kiến với Ủy ban nhân dân cấp huyện và cơ quan chức năng để củng cố, mở rộng sự nghiệp truyền thanh, truyền hình trên địa bàn.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân cấp huyện giao theo quy định của pháp luật.


III. CƠ CẤU TỔ CHỨC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ Email

1

Nguyễn Thị Lanh

Trưởng đài

0912.340.289

lanhnt.cd@backan.gov.vn

2

Vy Văn Du

Cán bộ

0982.108.352

duvv.cd@backan.gov.vn

3

Nông Thị Bình

Cán bộ

0982.418.973

binhnt.cd@backan.gov.vn

4

Hoàng Thị Ngọc Lan

Cán bộ

0985.351.928

hanhtn.cd@backan.gov.vn

5

Nông Văn Đạt

Cán bộ

0977.618.307

datnv.cd@backan.gov.vn

6

Ma Đức Trọng

Cán bộ

0974.618.305

trongmd.cd@backan.gov.vn

7

Hoàng Ngọc Khu

Cán bộ

0966.277.188

khuhn.cd@backan.gov.vn

8

Nông Thị Đuổng

Cán bộ

01653.864.655

duongnt.cd@backan.gov.vn

9

Nông Thị Thuý

Cán bộ

01697.678.145

thuynt.cd@backan.gov.vn

10

Nông Ích Hiếu

Cán bộ

01233.803.105

hieuni.cd@backan.gov.vn

 

 

Tác giả: 
Nguồn: 

Tin bài mới:


Sign In