A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tài liệu kỳ họp thứ 12 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023) HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

I. Các báo cáo, tờ trình của UBND huyện

1. Các báo cáo

1.1. Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN năm 2023; nhiệm vụ giải pháp chủ yếu năm 2024. (Tải về)

1.2. Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 2023; nhiệm vụ chủ yếu năm 2024. (Tải về)

1.3. Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách địa phương năm 2023; phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2024. (Tải về)

1.4. Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023; nhiệm vụ chủ yếu năm 2024. (Tải về)

1.5. Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2023; nhiệm vụ chủ yếu năm 2024. (Tải về)

1.6. Báo cáo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023; nhiệm vụ chủ yếu năm 2024. (Tải về)

1.7. Báo cáo về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023; nhiệm vụ chủ yếu năm 2024. (Tải về)

1.8. Báo cáo điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương năm 2023. (Tải về)

1.9. Báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XX. (Tải về)

1.10. Báo cáo kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 12 (kỳ họp thường lệ) HĐND huyện khóa XX. (Tải về)

1.11. Báo cáo tiếp thu, giải trình các ý kiến thẩm tra của các Ban HĐND

1.12. Báo cáo bổ sung kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. (Tải về)

1.13. Báo cáo giải trình một số nội dung tại Báo cáo thẩm tra tờ trình Dự thảo Nghị quyết về việc thông qua Đề án giáo dục, giữ gìn giá trị văn hoá truyền thống địa phương trong các trường phổ thông trực thuộc trên địa bàn huyện Chợ Đồn giai đoạn 2023-2025, 2026-2030 của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện. (Tải về)

1.14. Báo cáo Giải trình một số nội dung tại các Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện. (Tải về)

1.15. Báo cáo tiếp thu các nội dung về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2023. (Tải về)

2. Các tờ trình dự thảo nghị quyết

2.1. Tờ trình dự thảo nghị quyết về kế hoạch phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN năm 2024. (Tải về)

2.2. Tờ trình dự thảo nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2024. (Tải về)

2.3. Tờ trình dự thảo nghị quyết phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện các Chương trình MTQG năm 2024. (Tải về)

2.4. Tờ trình dự thảo nghị quyết phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2024. (Tải về)

2.5. Tờ trình dự thảo nghị quyết về Đề án giáo dục, gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống địa phương trong các trường học trực thuộc, giai đoạn 2023 – 2025. (Tải về)

2.6. Tờ trình dự thảo nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương (lần 6). (Tải về)

II. Các báo cáo, tờ trình của HĐND huyện

1. Các báo cáo của HĐND huyện

1.1. Báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện năm 2023, nhiệm vụ chủ yếu năm 2024. (Tải về)

1.2. Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến của cử tri từ trước và sau kỳ họp thứ 9 HĐND huyện.

1.3. Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khoá XX. (Tải về)

2. Các tờ trình, dự thảo nghị quyết

2.1. Tờ trình dự thảo nghị quyết của Thường trực HĐND huyện về tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2024. (Tải về)

2.2. Tờ trình dự thảo nghị quyết về hoạt động chủ yếu của HĐND huyện năm 2024. (Tải về)

2.3. Tờ trình dự thảo nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề năm 2024 về chuyên đề năm 2024 về Đề án Quản lý và phát huy giá trị di tích, di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch huyện Chợ Đồn giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (tại Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 10/10/2019 của HĐND huyện). (Tải về)

2.4. Tờ trình dự thảo nghị quyết về lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND bầu.

2.5. Dự thảo Nghị quyết kết quả kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khóa XX.

III. Báo cáo của các Ban HĐND huyện

1. Ban Kinh tế - Xã hội

1.1. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và phương huống, nhiệm vụ năm 2024 của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện. (Tải về)

1.2. Báo cáo thẩm tra Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2023; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2024 (Đối với lĩnh vực kinh tế - xã hội). (Tải về)

1.3. Báo cáo thẩm tra Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 (Đối với lĩnh vực kinh tế - xã hội). (Tải về) 

1.4. Báo cáo thẩm tra Tờ’ trình Dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng — an ninh năm 2024 (Đối với lĩnh vực kinh tế - xã hội). (Tải về)

1.5. Báo cáo thẩm tra Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2023; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2024; kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 và Dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024. (Tải về)

1.6. Báo cáo thẩm tra Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2023 và xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024. (Tải về)

1.7. Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2024. (Tải về)

1.8. Báo cáo thẩm tra Tờ trình Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, nguồn vốn ngân sách địa phương (lần 6). (Tải về)

1.9. Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết về phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách địa phương. (Tải về)

1.10. Báo cáo thẩm tra Tờ trình Dự thảo Nghị quyết phân bổ kế hoạch vốn đầu tư thực hiện các Chương trình Mục tiêu Quốc gia năm 2024. (Tải về)

1.11. Báo cáo thẩm tra Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. (Tải về)

1.12. Báo cáo thẩm tra Tờ trình Dự thảo Nghị quyết về việc thông qua Đề án giáo dục, giữ’ gìn giá trị văn hóa truyền thống địa phương trong các trường phổ thông trực thuộc trên địa bàn huyện Chợ Đồn giai đoạn 2023-2025. (Tải về)

2. Ban Pháp chế

2.1. Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện. (Tải về)

2.2. Báo cáo thẩm tra Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. (Tải về)

2.3. Báo cáo thẩm tra Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023; nhiệm vụ chủ yếu năm 2024. (Tải về)

2.4. Báo cáo thẩm tra Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023, nhiệm vụ chủ yếu năm 2024. (Tải về)

2.5. Báo cáo thẩm tra Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2023; phương hướng nhiệm vụ năm 2024. (Tải về)

2.6. Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2024. (Tải về)

2.7. Báo cáo thẩm tra về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN năm 2023; nhiệm vụ giải pháp chủ yếu năm 2024 (thuộc lĩnh vực pháp chế). (Tải về)

2.8. Báo cáo thẩm tra công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 2023; nhiệm vụ chủ yếu năm 2024. (Tải về)

2.9. Báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết về kế hoạch phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN năm 2024 (thuộc lĩnh vực pháp chế). (Tải về)

2.10. Báo cáo thẩm tra báo cáo của Chi cục thi hành án dân sự về kết quả công tác năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. (Tải về)

2.11. Báo cáo thẩm tra báo cáo của Tòa án nhân dân huyện về kết quả công tác năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. (Tải về)

2.11. Báo cáo thẩm tra báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân huyện về kết quả công tác năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. (Tải về)

IV. Báo cáo, dự thảo nghị quyết của các cơ quan Tư pháp

1. Báo cáo kết quả công tác năm 2023, phương hướng năm 2024 của Toà án nhân dân huyện. (Tải về)

2. Báo cáo kết quả công tác năm 2023, phương hướng năm 2024 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện. (Tải về) 

3. Báo cáo kết quả công tác năm 2023, phương hướng năm 2024 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện. (Tải về)

2. Dự thảo nghị quyết về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác của Viện Kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân và công tác thi hành án năm 2024. (Tải về)

V. Thông báo của Uỷ ban MTTQVN huyện

Thông báo tham gia xây dựng chính quyền, các kiến nghị đối với HĐND, UBND huyện năm 2023. (Tải về)

 


Tập tin đính kèm

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật