Kết quả tuyển dụng công chức cấp xã năm 2024
Thông báo số 06/TB-HĐTD ngày 04 tháng 3 năm 2024 của Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã huyện Chợ Đồn về Kết quả tuyển dụng công chức cấp xã năm 2024. (Tải về)
Nội quy phỏng vấn (vòng 2) tuyển dụng công chức cấp xã
1. Quyết định số 05/QĐ-HĐTD ngày 28 tháng 02 năm 2024 của Hội đồng tuyển dụng công chức huyện Chợ Đồn về việc ban hành Nội quy phỏng vấn (vòng 2) tuyển dụng công chức cấp xã. (Tải về)2. Nội quy phỏng vấn (vòng 2) tuyển dụng công chức cấp xã kèm ...
Nội quy thi vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức huyện Chợ Đồn năm 2023
1. Quyết định số 05/QĐ-HĐTD ngày 09 tháng 01 năm 2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Chợ Đồn về việc ban hành Nội quy thi vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức huyện Chợ Đồn năm 2023. (Tải về)2. Nội quy thi vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức huyện Chợ ...

Tin nổi bật Tin nổi bật