Phê duyệt điều chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự...
Quyết định số 2462/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân huyện Chợ Đồn Phê duyệt điều chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp ĐT 254 Đoạn qua thị trấn Bằng ...
Danh mục các Dự án đầu tư
Danh mục các Công trình xây dựng cơ bản do Ban Quản lý các Dự án đại diện làm chủ đầu tư (Tải về)

Tin nổi bật Tin nổi bật