A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ngân hàng CSXH huyện giải ngân 41 tỷ đồng trong quý I năm 2024

Trong quý I năm 2024, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện đã chỉ đạo chính quyền địa phương, các phòng, ban và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác chủ động phối hợp chặt chẽ với NHCSXH tổ chức thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính sách xã hội, góp phần tích cực vào mục tiêu phát triển kinh tế và giải quyết các vấn đề an sinh xã hội trên địa bàn huyện. 

NHCSXH huyện giao dịch tại xã Đồng Lạc.

Trong quý I năm 2024, NHCSXH huyện chủ động tham mưu Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện, phối hợp với chính quyền địa phương các xã, thị trấn trong huyện và Hội đoàn thể nhận ủy thác đã giải ngân 41 tỷ đồng cho 680 khách hàng vay vốn, trong đó 205 hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo, cho vay giải quyết việc làm cho 135 lao động, đi lao động ở nước ngoài 24 lao động; 171 hộ vay nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn, 145 hộ sản xuất kinh doanh.

Đến 31/3/2024 tổng dư nợ tín dụng chính sách toàn huyện đạt trên 510 tỷ đồng. Từ nguồn vốn tín dụng chính sách đã đáp ứng kịp thời nhu cầu của các hộ nghèo và các đối tượng chính sách, các đối tượng được vay để đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, góp phần duy trì việc làm và bảo đảm an sinh xã hội.

Tiếp tục bám sát các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 và kế hoạch thu nợ trong tháng, quý để cho vay quay vòng kịp thời, đúng tiến độ, không để tồn đọng vốn; Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân; nâng cao chất lượng tín dụng, không để nợ quá hạn phát sinh; chú trọng, nâng cao chất lượng hoạt động tại các Điểm giao dịch xã; thực hiện kiểm tra, kiểm soát  kịp thời phát hiện sai sót, tồn tại để có phương pháp xử lý kịp thời; xử lý kiên quyết đối với các vi phạm trong hoạt động.

Ban Đại diện HĐQT NHCSXH huyện đã chỉ đạo trong thời gian tới tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng chính sách về mọi mặt. UBND các xã, thị trấn, các Tổ chức Chính trị - xã hội nhận ủy thác cần tiếp tục quan tâm tới chỉ đạo, thực hiện rà soát để cho vay đảm bảo đúng đối tượng vay vốn, phát huy hiệu quả và mục đích vay vốn. Các thành viên Ban đại diện HĐQT cần tiếp tục nâng cao chất lượng trong công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc các đơn vị thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt nâng cao vai trò, trách nhiệm của UBND cấp xã trong việc quản lý, triển khai tín dụng chính sách trên địa bàn, nâng cao hiệu quả hoạt động tổ thu hồi nợ tại các xã, thị trấn thực hiện tốt công các giao dịch tại các xã, thị trấn đảm bảo hiệu quả an toàn./.

Tác giả: Hà Phương - NHCS

 


Tin liên quan