A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Luật Giao dịch điện tử số 20/2023/QH15, hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024

Luật Giao dịch điện tử, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 22 tháng 6 năm 2023. Luật Giao dịch điện tử  số 20/2023/QH có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2024. Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 hết hiệu lực kể từ ngày Luật Giao dịch điện tử  2023 có hiệu lực thi hành, trừ trường hợp quy định tại Điều 53 của Luật Giao dịch điện tử  2023. Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia giao dịch điện tử hoặc có liên quan đến giao dịch điện tử.

Luật Giao dịch điện tử (Luật GDĐT) năm 2023 gồm có 8 chương với 53 điều, trong đó kế thừa có sửa đổi, bổ sung 33 điều, quy định mới 18 điều so với Luật GDĐT năm 2005, cụ thể:

Chương I. Những quy định chung, gồm 06 điều, mở rộng phạm vi áp dụng của hoạt động GDĐT tới tất cả các hoạt động của đời sống xã hội.

Chương II. Thông điệp dữ liệu, gồm 15 điều quy định về giá trị pháp lý của thông điệp dữ liệu, gửi nhận thông điệp dữ liệu và chứng thư điện tử.

Chương III. Chữ ký điện tử và dịch vụ tin cậy, gồm 12 điều quy định về chữ ký điện tử và dịch vụ tin cậy trong GDĐT.

Chương IV. Giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử, gồm 06 điều quy định về giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử, nguyên tắc giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử, việc nhận, gửi, thời điểm, địa điểm nhận, gửi thông điệp dữ liệu trong giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử.

Chương V. GDĐT của cơ quan nhà nước, gồm 05 điều quy định về giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước.

Chương VI. Hệ thống thông tin phục vụ GDĐT, gồm 04 điều quy định về các loại hệ thống thông tin (HTTT) phục vụ giao dịch điện tử, tài khoản giao dịch điện tử, trách nhiệm của chủ quản hệ thống thông tin phục vụ GDĐT, trách nhiệm giám sát của cơ quan nhà nước và biện pháp bảo vệ giao dịch điện tử.

Chương VII. Quản lý nhà nước về GDĐT,gồm 02 điều quy định về nội dung quản lý nhà nước và trách nhiệm quản lý nhà nước về GDĐT.

Chương VIII. Điều khoản thi hành, gồm 03 điều quy định về điều khoản chuyển tiếp, hiệu lực thi hành để đảm bảo việc thực thi Luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân đã và đang tham gia hoạt động GDĐT trước thời điểm Luật GDĐT có hiệu lực.

Luật Giao dịch điện tử 2023 là cơ sở để tăng cường quản lý nhà nước trong GDĐT, thực hiện việc giám sát đối với các nhà cung cấp nền tảng số phục vụ GDĐT để bảo đảm quyền lợi người sử dụng, bảo đảm hoạt động GDĐT diễn ra an toàn, tin cậy./.

Đính kèm bài viết này: Luật Giao dịch điện tử  2023

 Luật Giao dịch điện tử số 20-2023-QH15.pdf

Nguồn tài liệu đính kèm: Báo Điện tử Đảng cộng sản Việt Nam - Mục hệ thống văn bản.

 

Tác giả: Hà Tuyết- VHTT

 

 


Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật