A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Huyện uỷ Chợ Đồn triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Huyện uỷ Chợ Đồn vừa ban hành Kế hoạch số 120-KH/HU ngày 24 tháng 4 năm 2023 về triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC), góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

 Cán bộ, đảng viên huyện Chợ Đồn tham gia hội nghị trực tuyến tiếp thu giá trị tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào ngày 15/5/2023.

Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC), góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có 623 trang, với nhiều hình ảnh minh họa và được chia thành 3 phần: Phần thứ nhất “Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam”, trong đó, tập trung làm rõ một số vấn đề lý luận về công tác PCTN, TC ở Việt Nam; tổng kết thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở nước ta trong 10 năm qua; chỉ ra nhiệm vụ, giải pháp nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực thời gian tới. Phần thứ hai “Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm từ xa, cả ngọn lẫn gốc”, nội dung tập trung làm rõ về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; việc “Rèn luyện suốt đời, thường xuyên tự soi, tự sửa” của cán bộ, đảng viên (CB, ĐV); những vấn đề căn cơ trong đấu tranh PCTN, TC là phòng ngừa từ xa, từ sớm, mà trọng tâm là xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đặc biệt là phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong CB, ĐV để trị tận gốc tham nhũng, tiêu cực... từ đó nhắc nhở, yêu cầu CB, ĐV phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, nâng cao năng lực, trình độ. Phần thứ ba “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”: khẳng định vai trò to lớn và uy tín rất cao của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo đối với công tác đấu tranh PCTN, TC; bày tỏ sự tin tưởng, đồng tình, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân đối với cuộc đấu tranh PCTN, TC dưới sự lãnh đạo của Đảng và đồng chí Tổng Bí thư; mong muốn, đòi hỏi cuộc đấu tranh PCTN, TC không dừng, không nghỉ mà phải kiên quyết, kiên trì chống “giặc nội xâm” đến cùng.

Tác phẩm là cẩm nang trong công tác PCTN, TC, vấn đề rất cốt lõi để xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, thể hiện nhuần nhuyễn phương châm: Kết hợp đồng bộ giữa “xây” và “chống”; giữa đẩy lùi và ngăn chặn từ sớm, từ xa; giữa xử lý nghiêm minh và phòng ngừa, giáo dục; giữa xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ gắn liền với chống suy thoái về đạo đức, lối sống của CB, ĐV; giữa quyết tâm chính trị của người đứng đầu Đảng, của toàn Đảng, cả hệ thống chính trị (HTCT) với sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân và bạn bè quốc tế. Tác phẩm là sự tổng kết thực tiễn phong phú, rút ra những vấn đề có tính lý luận và các bài học kinh nghiệm quý để củng cố thêm bản lĩnh, sức mạnh và niềm tin; định hướng giải pháp thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh PCTN, TC trong thời gian tới.Tác phẩm cho thấy sự nhất quán giữa nói và làm; sự kiên trì đấu tranh không ngưng nghỉ; sự thống nhất giữa những nung nấu nhiều năm và hành động quyết liệt trong đấu tranh với tham nhũng, tiêu cực của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để xây dựng, chỉnh đốn Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh; cho thấy tầm nhìn, sự nhất quán cùng những trăn trở, suy nghĩ của đồng chí Tổng Bí thư để có các biện pháp, giải pháp đấu tranh PCTN, TC có hiệu quả. Đồng thời khẳng định niềm tin, sự đồng tình, ủng hộ, cổ vũ của các tầng lớp nhân dân, đại biểu Quốc hội, chính khách, học giả nước ngoài với quyết tâm của Đảng và những chỉ đạo hiệu quả của đồng chí Tổng Bí thư trong công cuộc đấu tranh PCTN, TC ở Việt Nam.

Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các Đảng bộ, Chi bộ giới thiệu nội dung tác phẩm trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ hàng tháng và sinh hoạt chuyên đề của chi bộ hàng quý. Việc triển khai đợt sinh hoạt phải được tổ chức thường xuyên, hàng tháng, tập trung cao điểm vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước. Thông qua sinh hoạt chính trị để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn nhận thức sâu sắc về những nội dung cốt lõi trong tác phẩm; tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn hệ thống chính trị và toàn xã hội - “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực vào sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng. Nâng cao ý thức, trách nhiệm, quyết tâm của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đấu tranh phòng, chống mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, vận dụng những vấn đề lý luận và thực tiễn trong tác phẩm vào công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, cơ sở.

  Tác giả: Hương Liễu


Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật