A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đồng Lạc nỗ lực đạt chuẩn xã nông thôn mới

Để được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023, ngay từ những ngày đầu năm, xã Đồng Lạc đã chủ động xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp để thực hiện các tiêu chí chưa đạt, phấn đấu về đích xã nông thôn mới theo kế hoạch.

Diện mạo nông thôn mới xã Đồng Lạc hôm nay.

Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của cấp trên, xã Đồng Lạc đã ban hành một số cơ chế hỗ trợ kích cầu các thôn và nhân dân đầu tư xây dựng các hạng mục công trình theo tiêu chí NTM như: Hỗ trợ xây dựng bê tông hóa các tuyến đường giao thông trục thôn, liên thôn, làm mới các công trình thủy lợi kênh mương phục nhu cầu tất yếu cho bà con nhân dân. Tăng cường sự chỉ đạo, điều hành, quản lý, giám sát của UBND, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phụ trách các thôn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về xây dựng NTM, đưa nội dung tuyên truyền về xây dựng NTM lồng ghép vào các cuộc họp, hội nghị ở xã có sự tham dự đầy đủ của các ban ngành, đoàn thể của các thôn và chỉ đạo các thôn tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể người dân trong thôn.,..

Từ sự nỗ lực đồng lòng của cấp ủy, chính quyền địa phương và các tầng lớp nhân dân, chương trình xây dựng NTM trên địa bàn xã đã đạt được những kết quả tích cực, bà con nhân dân tích cực tham gia các hoạt động về xây dựng NTM, tự nguyện đóng góp ngày công, đất đai, để thực hiện làm các công trình xây dựng nông thôn mới; tham gia thực hiện một số mô hình phát triển kinh tế, ….

Kết quả, đến nay xã đạt 15/19 tiêu chí xã nông thôn mới gồm: Tiêu chí 1 - Quy hoạch; Tiêu chí 2  Giao thông; Tiêu chí 3 - Thủy lợi & phòng chống thiên tai; Tiêu chí 4 - Điện; Tiêu chí 5 - Trường học; Tiêu chí 7 - Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; Tiêu chí 8- Thông tin và truyền thông; Tiêu chí 9 - Nhà ở dân cư; Tiêu chí 11- Nghèo đa chiều; Tiêu chí 12 - Lao động; Tiêu chí 14 - Giáo dục và đào tạo; Tiêu chí 15 - Y tế; Tiêu chí 16 -Văn hóa; Tiêu chí 18 - Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật. Tiêu chí 19 - Quốc phòng và An ninh.

Mô hình chăn nuôi ngựa bạch của anh Nông Văn Khí, thôn Bản Tràng cho hiệu quả về kinh tế.

Để thực hiện và hoàn thành các tiêu chí này trong năm 2023, UBND xã tiếp tục đề ra một số biện pháp như: Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên tích cực vận động quần chúng nhân dân hưởng ứng tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới, tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai thực hiện; rà soát, xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể đối với từng tiêu chí,…

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Đồng Lạc cho biết: Hiện nay xã còn 04 tiêu chí chưa đạt gồm: Tiêu chí 6 - Cơ sở vật chất văn hóa; Tiêu chí 10 - Thu nhập; Tiêu chí 13 – Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn và Tiêu chí 17 - Môi trường và an toàn thực phẩm.  Khó khăn nhất là tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa do liên quan đến giải phóng mặt bằng xây dựng Nhà văn hoá, còn tiêu chí  tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn đã thành lập được HTX nhưng chưa có sản phẩm OCOP. Các tiêu chí thu nhập, môi trường và an toàn thực phẩm đang tiếp tục được xã tập trung triển khai theo kế hoạch đã đề ra.

Ngày 29/3/2023, Uỷ ban nhân dân huyện Chợ Đồn ban hành Kế hoạch số 84/KH-UBND thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Chợ Đồn năm 2023. Theo đó, đến hết năm 2023 có thêm 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới gồm: Nam Cường, Đồng Lạc, Lương Bằng, Bằng Lãng và 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là xã Đồng Thắng. Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, xã Đồng Lạc cũng như các xã nằm trong lộ trình đạt xã nông thôn mới năm 2023 đã và đang nỗ lực để hoàn thành 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới.

Tác giả: Nông Đuổng


Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật