Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021
Quyết định số 3834/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân huyện Chợ Đồn về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 (Dự toán trình Hội đồng nhân dân huyện)  . (Tải về Quyết định, Biểu công khai)

Tin nổi bật Tin nổi bật