A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chợ Đồn triển khai thi hành Luật Tài nguyên nước

Nhằm nâng cao nhận thức về Luật Tài nguyên nước và trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành, thống nhất Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tài nguyên nước từ Trung ương đến địa phương và chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Kạn tại Quyết định số 887/QĐ-UBND ngày 23/5/2024, để có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các phòng ban ngành, UBND cấp xã và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan  trong tổ chức triển khai thực hiện Luật đảm bảo nghiêm túc, kịp thời, có đánh giá kết quả gắn với trách nhiệm, vai trò của cơ quan, đơn vị, tổ chức trong công tác quản lý nhà nước lĩnh vực Tài nguyên nước.

Ngày 8 tháng 7 năm 2024, UBND huyện Chợ Đồn đã ban hành Kế hoạch số 183/KH-UBND về việc triển khai thi hành Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15 trên địa bàn huyện Chợ Đồn.

 Đầu nguồn dòng sông Cầu đoạn chảy qua xã Đồng Thắng.

Kế hoạch đã đề các nội dung, nhiệm vụ cụ thể triển khai quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Luật Tài nguyên nước và các văn bản quy định, hướng dẫn thi hành Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15, cập  nhật văn bản quản lý nhà nước lĩnh vực  tài  nguyên nước,  t chức  rà  soát,  sửa đổi,  bổ sung,  thay  thế,  bãi  bỏ văn bản  quản  lý  nhà nước  thuộc lĩnh vực tài nguyên nước  theo  thẩm  quyền,  bảo đảm  tính  thống  nhất quy định của Luật Tài nguyên nước, đồng thời ban hành văn bản  quy  phạm  pháp  luật  theo  thẩm  quyền  nội dung triển khai thi hành Luật Tài nguyên nước. Tham gia đóng góp ý kiến  trong  quá  trình  xây  dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khi có yêu cầu.

Kế hoạch cũng đã cụ thể nội dung công việc, trách nhiệm của UBND cấp huyện, UBND cấp xã, các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Tài nguyên nước./.

Đính kèm:

Luật tài nguyên nước.pdf

quyet-dinh-274-qd-ttg-2024-ke-hoach-thi-hanh-luat-tai-nguyen-nuoc-28-2023-qh15.pdf

152. Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tài nguyên nước.pdf

 

Tác giả: Hà Tuyết- VH&TT


Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật