A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chợ Đồn phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tiếp tục triển khai sâu rộng

Những năm gần đây, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” (TDĐKXDĐSVH) trên địa bàn huyện được các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng và đạt được nhiều kết quả quan trọng.  Qua đó, đã góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, các hiện tượng tiêu cực, tạo môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh - quốc phòng tại địa phương.

Phong trào văn hóa, văn nghệ được các thôn, tổ duy trì hiệu quả.

Về thôn Nà Tải, xã Đồng Thắng hôm nay, không khó để cảm nhận diện mạo nông thôn mới đã và đang thay đổi, đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao. Người dân có ý thức trong thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới. Thôn có 60 hộ dân với 243 nhân khẩu, từ một thôn khó khăn đến nay vùng quê này đã có bước chuyển mình mạnh mẽ và trở thành một điểm sáng về xây dựng làng văn hóa, với nhiều năm liên tục đạt danh hiệu thôn văn hóa, năm 2022 thôn có 95% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Theo Ông Hoàng Văn Bằng, trưởng thôn Nà Tải, xã Đồng Thắng, thông qua phong trào TDĐKXDĐSVH đã góp phần xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến ở địa phương; các tổ chức hội, đoàn thể đã tích cực xây dựng tuyến đường hoa, đoạn đường tự quản, mô hình 5 không 3 sạch, đường điện thắp sáng, an ninh trật tự được đảm bảo…

Bám sát các nội dung của phong trào TDĐKXDĐSVH, các xã, thị trấn đã xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện gắn với chương trình trọng tâm của cấp mình. Các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội cơ sở chủ động vào cuộc, phối hợp chặt chẽ trong tổ chức thực hiện, làm tốt công tác vận động, tuyên truyền tạo sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của Nhân dân.

Kết quả thực hiện 5 nội dung của Phong trào đã đạt được những kết quả tốt. Các nội dung: đoàn kết giúp nhau “xóa đói, giảm nghèo”; thực hiện nếp sống văn hoá, kỷ cương pháp luật; xây dựng môi trường văn hoá; xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao và xây dựng tư tưởng chính trị lành mạnh đã được quan tâm, chú trọng. Năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn toàn huyện giảm còn 16,05 %; nhiều địa phương đã hình thành những tập tục mới tốt đẹp như: vận động đóng góp xây dựng đường làng, ngõ xóm, nhà văn hóa, công trình công cộng, bảo vệ các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể…; đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân được nâng lên, thu hẹp dần khoảng cách về hưởng thụ văn hóa giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng miền.

Các phong trào xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng thôn, tổ dân phố văn hóa, xây dựng cơ quan, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá nhận được sự hưởng ứng tích cực của Nhân dân; việc bình xét các danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá”, “Thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh” được thực hiện công khai, dân chủ, nghiêm túc, đúng quy định. Năm 2022, toàn huyện có trên 11.400 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm 89,44%; có 213 Khu dân cư đạt danh hiệu văn hóa, chiếm 94,2%; 09 Khu dân cư đạt danh hiệu văn hóa 5 năm liên tục; có 96 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, chiếm 85,7%.

Phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" phát triển sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân trong huyện. Năm 2022 huyện đã tổ chức thành công 04 giải thể thao cấp huyện thu hút hơn 500 vận động viên tham gia, bên cạnh đó các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị cũng tổ chức nhiều giải thể thao thu hút đông đảo cán bộ và người dân tham gia. Hiện nay, trên địa bàn toàn huyện có trên 40 Câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao…

Phong trào “Học tập, lao động, sáng tạo” được thực hiện gắn với  phong trào thi đua yêu nước và thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện 5 nội dung Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Theo đó, đã vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia đóng góp ngày công lao động, hiến đất giải phóng mặt bằng xây dựng đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa thôn, các công trình công cộng; xây dựng đường điện thắp sáng, tuyến đường hoa, cây xanh, cây cảnh tạo cảnh quan xanh – sạch – đẹp... Việc xây dựng thiết chế văn hóa thể thao được chú trọng, toàn huyện, hiện có 08/19 xã có nhà văn hoá cấp xã, 215/227 số thôn, tổ có nhà họp thôn, 23 sân thể thao cấp xã, 91 sân thể thao cấp thôn.

Phong trào phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo, làm giàu chính đáng đang trở thành tâm điểm, được các cấp, ngành quan tâm chỉ đạo, đầu tư thực hiện. Nhiều gia đình khó khăn đã vươn lên trở thành hộ có đời sống kinh tế ổn định, hộ giàu ngày một nhiều hơn, hộ nghèo ngày một giảm dần. Các gia đình, bản, tổ dân phố văn hóa luôn tạo điều kiện, giúp đỡ nhau trong học tập, lao động sản xuất, từ đó tạo thành khối thống nhất cùng nhau phát triển. Nhiều hộ gia đình ở nông thôn, các doanh nghiệp, các đơn vị đã mạnh dạn vay vốn, thế chấp tài sản đầu tư vào sản xuất - kinh doanh, chuyển dịch cơ cấu sản xuất theo cơ chế thị trường cho năng suất, thu nhập cao.

Thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc là truyền thống tốt đẹp của Nhân dân các dân tộc trong huyện. Đến nay, huyện đã thẩm định được 173 bản quy ước, hương ước ở các thôn, bản trên địa bàn, còn 54 hương ước, quy ước đang rà soát, sửa đổi và bổ sung. Qua đánh giá, các bản hương ước, quy ước phù hợp với pháp luật hiện hành và thuần phong mỹ tục của dân tộc. Các địa phương đã chú trọng thành lập tổ an ninh nhân dân, tổ hòa giải và 100% công an chính quy tại các xã, phường và thị trấn thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh, an toàn xã hội trên địa bàn... Các tầng lớp Nhân dân hăng hái học tập, lao động, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; kỷ cương xã hội được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được ổn định.

Chú trọng gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc trên địa bàn.

Những kết quả đạt được trong thực hiện phong trào đã tác động tích cực đến chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay huyện có 7 xã đạt chuẩn NTM, bình quân số tiêu chí nông thôn mới toàn huyện đạt 13,6 tiêu chí.  Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Phong trào TDĐKXDĐSVH, năm 2023, huyện đã đưa ra một số chỉ tiêu như: tỷ lệ Gia đình văn hóa đạt 91%; tỷ lệ thôn, tổ, bản (khu dân cư văn hóa) đạt 94%; tỷ lệ cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa 90%; tỷ lệ thôn, tổ có nhà họp thôn (nhà văn hóa thôn) đạt 95%; tỷ lệ xã, thị trấn có nhà văn hóa 40%; xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới 20%.

Trong bối cảnh thực tiễn cuộc sống hiện nay, xuất hiện nhiều vấn đề mới, tác động đến nhận thức, hành vi con người, Phong trào TDĐKXDĐSVH cần được tiếp tục đẩy mạnh thực hiện. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đưa Phong trào phát triển cả chiều rộng và chiều sâu với hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế -xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. 

Tác giả: Thu Thúy

 


Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật