A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban Chỉ huy Quân sự huyện tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

   Chiều 24/5, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Chợ Đồn tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam (QĐNDVN). Dự và chỉ đạo hội nghị có Đại tá Dương Hoàng Hồng, Phó chỉ huy trưởng, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Kạn, cùng đại diện lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo Ban CHQS huyện và cán bộ, sĩ quan Ban CHQS huyện.

          

Hội nghị tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.

         Từ năm 1999 - 2023, Quán triệt thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam năm 1999, sửa đổi bố sung năm 2008 và năm 2014. Đảng uỷ Quân sự huyện Chợ Đồn đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, góp phần xây dựng đội ngũ sĩ quan trong Ban chỉ huy quân sự huyện đáp ứng yêu cầu về tổ chức xây dựng lực lượng và các nhiệm vụ chính trị của Ban CHQS huyện. Cơ cấu đội ngũ sĩ quan ngày càng cân đối và đồng bộ. Hiện nay sĩ quan toàn Ban CHQS huyện đạt 105% so với biên chế. Chất lượng sĩ quan được nâng lên, chấp hành nghiêm nguyên tắc, quy trình, quy chế, thực hiện Luật Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam có hiệu quả. Đơn vị thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trách nhiệm, xây dựng ý chí cho đội ngũ sĩ quan. Thực hiện tốt công việc quy hoạch cán bộ, kết hợp chặt chẽ xây dựng quy định kế hoạch quản lý cán bộ theo phân cấp, phân quyền.  Sau 24 năm, từ thực tiễn thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam đã góp phần giải quyết về chế độ, chính sách hậu phương cho sĩ quan yên tâm công tác, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ.

     Hội nghị cũng đã thảo luận làm rõ những hạn chế vướng mắc bất cập trong tổ chức triển khai thực hiện, nghiên cứu đề xuất nội dung, giải pháp khắc phục, đáp ứng mục tiêu xây dựng lực lượng vũ trang huyện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

      Đồng thời, đề ra phương hướng thực hiện trong thời gian tới như: Giữ gìn và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, tập trung xây dựng Ban CHQS huyện vững về chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến dấu của các cấp uỷ, tổ chức Đảng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, có phẩm chất đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm. Phấn đấu bảo đảm đủ 100% sĩ quan cho thực hiện nhiệm vụ, có trình độ kiến thức toàn diện, năng lực chỉ huy và tổ chức hoạt động thực tiễn tốt, có sức khoẻ và độ tuổi phù hợp, cơ cấu hơp lý, cân đối và đồng bộ, có sự chuyển tiếp liên tục vững vàng giữa các thế hệ, thực hiện tốt chế độ chính sách, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam trong toàn đơn vị và mọi tầng lớp nhân dân với nhiều hình thức, biện pháp phù hợp, giúp người dân nhận thức rõ nhiệm vụ xây dựng quân đội là trách nhiệm của cả xã hội, góp phần xây dựng đội ngũ sĩ quan vững mạnh, thực sự là lực lượng nòng cốt trong xây dựng Quân đội nhân dân, cùng toàn dân bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

Tác giả: Hoàng Lan

 


Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật