1. Đồng chí TRIỆU HUY CHUNG – Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện

Tiểu sử tóm tắt:

Sinh ngày: 31/10/1978.

Quê quán: Xã Tân Lập – Huyện Chợ Đồn – Tỉnh Bắc Kạn.

Nơi cư trú: Tổ 14B, thị trấn Bằng Lũng – Huyện Chợ Đồn – Tỉnh Bắc Kạn.

Dân tộc: Dao

Trình độ học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Quản lý đất đai

Học vị: Thạc sỹ Quản lý đất đai

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ đảm nhiệm: Chủ tịch UBND huyện

Nhiệm vụ đảm nhiệm:

Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành toàn diện các mặt công tác của UBND huyện; tổ chức và đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Luật, Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của cơ quan Nhà nước cấp trên, Nghị quyết của Huyện uỷ, HĐND huyện; triệu tập, chủ trì các phiên họp của UBND huyện; Làm chủ tài khoản ngân sách huyện; Lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác các phòng, ban chuyên môn thuộc huyện và các thành viên UBND huyện, các đơn vị trực thuộc tỉnh đóng trên địa bàn.

1. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác sau:

– Trực tiếp phụ trách công tác nội chính, công tác tổ chức cán bộ, công tác tiếp công dân; xử lý, xem xét giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo theo quy định pháp luật; Công tác địa giới hành chính; Công tác quy hoạch, kế hoạch, phát triển kinh tế – xã hội của huyện; Công tác Khoáng sản; Công tác thu – chi ngân sách địa phương theo phân cấp; thanh tra, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; Công tác An ninh, Quốc phòng, Tư pháp, xử lý vi phạm hành chính.

– Ký phê duyệt các hồ sơ đầu tư, phê duyệt thiết kế, kỹ thuật tổng dự toán các dự án, công trình đầu tư xây dựng cơ bản, các quyết định thu hồi đất, giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, phê duyệt phương án bồi thường theo thẩm quyền phân cấp của huyện.

– Làm Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự, Thi đua khen thưởng, Trưởng ban An toàn giao thông huyện, Trưởng ban chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và Trưởng các Ban chỉ đạo khác theo yêu cầu nhiệm vụ.

2. Phụ trách, phối hợp công tác với các đơn vị:

– Giữ các mối quan hệ với: Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện, Uỷ ban Mặt trận tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể huyện. Giải quyết mối quan hệ với Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân.

– Phụ trách các phòng, ban, đơn vị: Công an huyện, Ban chỉ huy quân sự huyện, phòng Nội vụ, phòng Tài chính – Kế hoạch, phòng Tư pháp, Thanh tra huyện, Chi cục thuế, Kho bạc Nhà nước huyện, Chi cục thi hành án dân sự huyện.

2. Đồng chí MA DOÃN KHÁNG – Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện

Tiểu sử tóm tắt:

Sinh ngày: 08/10/1971

Quê quán:  Xã Yên Phong (Yên Nhuận), huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Nơi cư trú: Tổ 2A, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Dân tộc: Tày

Trình độ học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại học, chuyên ngành Tin học quản lý

Học vị: Thạc sỹ, chuyên ngành Quản lý công

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện.

Nhiệm vụ đảm nhiệm:

1. Trực tiếp chỉ đạo thực hiện các lĩnh vực công tác sau:

– Lao động – Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hoá – Thông tin, bảo hiểm xã hội, Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo, Cải cách hành chính, Công tác xây dựng cơ bản liên quan đến lĩnh vực phụ trách, Giáo dục quốc phòng – an ninh, Dân tộc, Tôn giáo, Hội chữ thập đỏ.

– Trực tiếp giải quyết, xử lý, ký phê duyệt những vấn đề liên quan đến cơ chế chính sách xã hội.

– Tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách.

– Làm Trưởng ban chỉ đạo thực hiện Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg, Chủ tịch Hội đồng giáo dục Quốc phòng – An ninh của huyện, Trưởng Ban phòng không nhân dân, Trưởng ban chỉ đạo triển khai đề án dạy nghề cho lao động nông thôn, Trưởng ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục, Trưởng ban đại diện NHCSXH huyện, Trưởng ban vận động hiến máu tình nguyện huyện và các trưởng ban chỉ đạo khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND huyện.

– Các công việc khác do Chủ tịch UBND huyện phân công.

2. Phụ trách, chỉ đạo công tác với các đơn vị

– Được Chủ tịch UBND huyện uỷ quyền giữ mối liên hệ thường xuyên với Uỷ ban MTTQVN huyện và các đoàn thể nhân dân, các Hội, Tổ chức xã hội.

– Phụ trách, theo dõi, đôn đốc các phòng, ban, đơn vị thực hiện nhiệm vụ: Phòng Giáo dục và Đào tạo, phòng Văn hóa – Thông tin, Trung tâm Y tế, Trung tâm Văn hóa, thể thao và Truyền thông, phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên, Hội chữ thập đỏ, Trung tâm Viễn thông huyện, Bưu điện huyện, Ngân hàng chính sách xã hội.

– Địa bàn phụ trách: Thị trấn Bằng Lũng

3. Đồng chí ĐẶNG ĐÌNH PHONG – Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện

Tiểu sử tóm tắt:

Sinh ngày: 12/01/1980

Quê quán: Xã Cẩm Vũ, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

Nơi cư trú: Tổ 2B, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Dân tộc: Kinh

Trình độ học vấn: 12/12

Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp

Học vị: Thạc sỹ, chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp

Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện

Nhiệm vụ đảm nhiệm:

1. Trực tiếp chỉ đạo thực hiện các lĩnh vực công tác sau:

– Nông nghiệp, lâm nghiệp, quản lý và bảo vệ rừng, xem xét và ký xác nhận giấy phép khai thác lâm sản theo thẩm quyền, thuỷ sản, thuỷ lợi, phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn.

– Thương mại, hợp tác xã; công nghiệp, khoa học – công nghệ; quản lý đất đai, đô thị, môi trường, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, giao thu hồi đất; Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; Công tác quy hoạch đô thị, nông thôn; Công tác xây dựng cơ bản liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

– Tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách.

– Làm Phó Trưởng ban thường trực chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn, Trưởng ban chỉ huy các vấn đề cấp bách, Trưởng ban chỉ đạo Bảo vệ và Phát triển rừng; Chủ tịch Hội đồng bồi thường GPMB xây dựng các công trình trên địa bàn huyện, Trưởng BCĐ bố trí ổn định dân cư; Thường trực BCĐ xây dựng nông thôn mới và các Ban chỉ đạo khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND huyện.

– Các công việc khác do Chủ tịch UBND huyện phân công.

2. Phụ trách, chỉ đạo công tác với các đơn vị:

– Phụ trách, theo dõi, đôn đốc các phòng, ban, đơn vị thực hiện nhiệm vụ: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban quản lý dự án ĐTXD huyện, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, phòng Kinh tế – Hạ tầng, phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hạt Kiểm lâm, Ban quản lý khu bảo tồn loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc, Chi cục thống kê, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp, Trạm quản lý thủy nông, Chi nhánh vật tư nông nghiệp, Văn phòng HĐND và UBND huyện, Ngân hàng NN và PTNT chi nhánh huyện Chợ Đồn, Ngân hàng Đầu tư và phát triển chi nhánh huyện Chợ Đồn, Điện lực Chợ Đồn.

– Địa bàn phụ trách xã: Đại Sảo, Yên Mỹ, Yên Phong